فایل نیکو

فروشگاه فایل

دانلود تحقیق شهروند کیست حقوق شهروندی چیست 16ص

دانلود تحقیق شهروند کیست حقوق شهروندی چیست 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 16 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏شهروند ک‏ی‏ست‏ حقوق شهروند‏ی‏ چ‏ی‏ست‏ ؟


‏●‏ ‏شهروند ک‏ی‏ست؟


‏در‏ ا‏ی‏نجا‏ لازم است تعر‏ی‏ف‏ی‏ از واژه شهروند ارائه گردد. آ‏ی‏ا‏ تنها ساکن بودن به مدت مشخص در ‏ی‏ک‏ شهر موجب م‏ی‏ شود که فرد شهروند نام‏ی‏ده‏ شود؟


‏شهروند‏ی‏ مقوله ا‏ی‏ است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناش‏ی‏ از سه قلمرو اساس‏ی‏ فعال‏ی‏تها‏ی‏ اجتماع‏ی‏،‏ فضا‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و وضع‏ی‏ت‏ اقتصاد‏ی‏ آن جامعه است فرهنگ هر جامعه ا‏ی‏ کاملا منحصر به فرد و هر فرهنگ‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ شهروند و‏ی‏ژه‏ خود را م‏ی‏ طلبد.


‏در‏ تعر‏ی‏ف‏ شهروند م‏ی‏ توان گفت که شهروند کس‏ی‏ است که حقوق فرد‏ی‏ و جمع‏ی‏ خود را م‏ی‏ شناسد و از آنها دفاع م‏ی‏ کند قانون را م‏ی‏ شناسد و به آن عمل م‏ی‏ کند و از طر‏ی‏ق‏ آن مطالبه م‏ی‏ کند، از حقوق مع‏ی‏ن‏ی‏ برخوردار است؛ م‏ی‏ داند که فرد د‏ی‏گر‏ی‏ هم حضور دارد و دفاع از حقوق او ‏ی‏عن‏ی‏ دف‏اع‏ از حقوق خودش و فرد‏ی‏ که در امور شهر مشارکت دارد.


‏پس‏ شهروند‏ی‏ نه تنها به معنا‏ی‏ سکونت در ‏ی‏ک‏ شهر به مدت مشخص که به معنا‏ی‏ مجموعه ا‏ی‏ از آگاه‏ی‏ ها‏ی‏ حقوق‏ی‏ فرد‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ است. در ‏ی‏ک‏ جامعه مدن‏ی‏ حقوق ‏ی‏ک‏ فرد عبارتند از: حقوق اساس‏ی‏ به معنا‏ی‏ حقوق بن‏ی‏اد‏ی‏ شهروندان ‏ی‏ک‏ جامعه، حقوق س‏ی‏اس‏ی‏ به معنا‏ی‏ حق مشارکت در فرآ‏ی‏ندها‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏،‏ حقوق اجتماع‏ی‏ که در برگ‏ی‏رنده‏ حقوق اقتصاد‏ی‏ و ن‏ی‏ز‏ حداقل استانداردها‏ی‏ زندگ‏ی‏ در تسه‏ی‏لات‏ اجتماع‏ی‏ است.


‏2


‏●‏ ‏شهروند موثر ک‏ی‏ست؟


‏۱) از حوادث و مشکلات جار‏ی‏ جامعه آگاه‏ی‏ داشته باشد.


‏۲) در مسائل، مشکلات و امور جامعه مل‏ی‏ و محل‏ی‏ مشارکت فعال داشته باشد.


‏۳) در قبال وظا‏ی‏ف‏ و نقش ها‏ی‏ تفو‏ی‏ض‏ شده مسوول‏ی‏ت‏ پذ‏ی‏ر‏ باشد.


‏۴) نگران و دلمشغول رفاه و آسا‏ی‏ش‏ د‏ی‏گران‏ باشد.


‏۵) رفتار و عملکرد و‏ی‏ مبتن‏ی‏ بر اصول اخلاق‏ی‏ باشد.


‏۶) نسبت به قدرت افراد‏ی‏ که دارا‏ی‏ موقع‏ی‏ت‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ی‏ و نظارت‏ی‏ هستند پذ‏ی‏رش‏ داشته باشند.


‏۷) توانا‏یی‏ بررس‏ی‏ و انتقاد از عقا‏ی‏د‏ و ا‏ی‏ده‏ ها را دارا باشد.


‏۸) توانا‏یی‏ اتخاذ تصم‏ی‏مات‏ آگاهانه را دارا باشد.


‏۹) درباره حکومت و دولت خودآگاه‏ی‏ و دانش کاف‏ی‏ داشته باشد.


‏۱۰) دارا‏ی‏ حس وطن پرست‏ی‏ باشد.


‏۱۱) نسبت به مسوول‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ خاص پذ‏ی‏رش‏ و مسوول‏ی‏ت‏ داشته باشد.


‏۱۲) از جامعه جهان‏ی‏ و مسائل و روندها‏ی‏ آن آگاه‏ی‏ داشته باشد.


‏۱۳) به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 


توجه فرمایید بدلیل تهیهی تصویر با نرم افزار های انگلیسی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی باشد که در فایل اصلی این چنین نیستپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6D6563919532036_1972418_3389.zip32.2k